Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu/Wtyczki Webopinie.pl oraz warunki świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie/Wtycznki Webopinie.pl.
  2. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową wspierającą HTML5, CSS3 i JavaScript. Warunkiem technicznym korzystania ze Wtyczki jest posiadanie odpowiedniej wersji przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox.
  3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Webopinie.pl, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Java Script, a także cookies.
  4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. Definicje

  1. Serwis – prowadzony przez Administraotra pod adresem internetowym http://webopinie.pl serwis internetowy służący do dzielenia się opiniami na temat ofert wystawionych w serwisie Allegro.
  2. Wtyczka – prowadzony przez Administraotra dodatek do przeglądarki internetowej służący do dzielenia się opiniami na temat ofert wystawionych w serwisie Allegro.
  3. Administrator – właściciel Serwisu - Tomasz Grzesik, zamieszkały w miejscowości Złota Woda 44, 26-025 Łagów.
  4. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu lub Wtyczki.
  5. Opinia – treść wysłana przez Użytkownika poprzez Serwis lub Wtyczkę. Opinia ma na celu poinformowanie innych Użytkowników o jakości produku sprzedawanego w ofercie Allegro do jakiego została wysłana.
  6. Treści - Opinie oraz inne dane umieszczone przez Użytkownika przy pomocy Serwisu/Wtyczki.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Warunki korzystania z serwisu

  1. W ramach Serwisu/Wtyczki umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
   • przeglądanie opinii oraz ocen ofert Allegro,
   • wysłanie własnej opinii dotyczącej produktu wystawionego na Allegro.
  2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności dostępnej w Serwisie.
  3. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
  4. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Administratora.
  5. Opinie są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
 4. Treści Użytkowników

  1. Użytkownik wysyłając Opinię, do której ma prawa autorskie, udziela licencji zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
  2. Użytkownicy wprowadzając Treści przyjmują za nie pełną odpowiedzialność.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Treści uznanych za spam oraz nałożenia bana(blokady) na adresy IP urządzeń, z których zostały wysłane.
  4. Treść nie może:
   • zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające nieuzasadnione radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie, itp.;
   • zawierać danych osobowych lub teleadresowych;
   • zawierać odnośników do stron internetowych;
   • zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin;
   • zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, między innymi wirusów i ataków SQL injection;
   • świadomie wprowadzać w błąd;
   • naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.
  5. Administrator może udostępnić dane Użytkownika oraz jego Treści, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  6. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię dotyczącą wybranej oferty Allegro. Dodawanie więcej opinii jest zabronione i może skutkować banem adresu IP.
 5. Odpowiedzialność

  1. Allegro jest zastrzeżonym znakiem zewnętrznej firmy i zostało użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
  2. Serwis/Wtyczka Webopinie.pl nie są w żaden sposób powiązane z firmą Grupa Allegro sp. z o.o.
  3. Administrator nie odpowiada za niezgodne z rzeczywistością Opinie. Użytkownik korzysta z Serwisu/Wtyczki na własną odpowiedzialność.
  4. Użytkownik Wtyczki wyraża zgodę na dodanie do zawartości stron Allegro informacji o ocenach i opiniach ofert oraz innych treści np. formularza wysłania opinii. Administrator nie odpowiada za ewentualne problemy w wyświetlaniu zawartości stron serwisu Allegro, jednakże przykłada uwagę na poprawność integracji dodawanych treści.
 6. Przerwy techniczne i awarie

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu/Wtyczki.
  2. Administrator ma prawo dokonywać czasowych przerw technicznych, niezbędnych do stałego podwyższania jakości Serwisu/Wtyczki, w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień Serwisu/Wtyczki, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych.
  3. W każdym przypadku Administrator dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu/Wtyczki. W tym celu, w miarę możliwości, będą one planowane na godziny nocne.
 7. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane na maila: kontakt@webopinie.pl
 8. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu.
  2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, jednak nie krótszym niż w ciągu 7 dni od dnia ich ogłoszenia przez Administratora w Serwisie.
  3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do zaprzestania korzystania z Serwisu/Wtyczki.
  4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2016.